Medlemskap 2021

28.01.201913:39 Julie Abelsen

Basispakken

Som medlem i Visit Bodø får du en basispakke der følgende tjenester er inkludert. Basispakken utvikles kontinuerlig basert på behov og trender, og kan endres fra år til år.

 

Ønsker du å bli medlem? Ta kontakt med medlemsansvarlig Otelie på otelie@visitbodo.com

 

Markedsføring 

Web og produktoppføringer
Vår nettside hadde 910 261 sidevisninger i 2020. Medlemmer i Visit Bodø får egne produkter presentert på visitbodo.com. Medlemmene sender selv inn informasjon og bilder til egne produkter. Vi etterstreber å oppdatere produktene i forkant av hver sesong og presenterer både kortvarige og langvarige produkter (sesongprodukter). Medlemmene minnes om at ny sesong er på vei i form av mail. Gjennom medlemskapet er bedriftens produkter også en oppført på Visitnorway.com. Produktene og bedriften skal nevnes i alle naturlige innholdssaker og i sosiale medier.

Sosiale medier
Vi skal fortsatt jobbe aktivt på Facebook og Instagram for å skape reiselyst til destinasjonen og samarbeidskom-muner. I innholdet som produseres og publiseres i disse kanalene skal vi eksklusivt trekke frem våre medlemmer der det er naturlig. Vi skal hele tiden vurdere om vi skal være aktive i flere sosiale medier kanaler for å synliggjøre medlemmene våre.

Innholdsproduksjon
Gjennom året skal Visit Bodø produsere innhold for å fremme destinasjonen. Dette inkluderer filminnspilling, fotografering og artikkelproduksjon. Medlemmene våre er alltid prioritet og synliggjøres eksklusivt i innholdspro-duksjon og i våre kampanjer. Innholdet som produseres henger sammen med det som synliggjøres på web, i sosiale medier og på analoge flater.

Kampanjer
Vi skal synliggjøre medlemmene i kampanjer for Bodø & Salten gjennom året. Dette inkluderer både betalte analoge og digitale kampanjer. I 2021 har vi planlagt fem kampanjer fordelt på sesongene: Here comes the sun, Spring optimism, Mid-summer madness, Autumn storm, Arctic light. Disse kampanjene inngår i betalt annonse-ring i sosiale medier og nettaviser.

Arrangementskalender
Siden «Hva skjer» med oversikt over aktuelle arrange-menter er en godt besøkt side på vår web. Kalenderen ligger også på vår Facebook-side. Her skal vi synliggjøre medlemmers arrangementer for både lokale og tilreisen-de. Medlemmer oppretter selv Facebook-arrangement og tipser oss for å bli synlig i kalenderen. Visit Bodø skal også jobbe aktivt for å holde seg oppdatert på medlem-mers arrangement og legge de til i kalenderen.

Workshops og messer
Vi skal delta på ulike workshops og messer på utvalgte markeder innenfor ferie- og fritidssegmentet for å selge inn Bodø & Salten som reisemål. Her selges medlemmer eksklusivt inn gjennom vår ferie & fritidskatalog. Kata-logen produseres av oss og inkluderer eksportmodne produkter etter gitte kriterier. På enkelte workshops og messer tilbyr arrangørene at bedrifter deltar selv i tillegg til destinasjonsselskapet

Kompetanse 

Generell rådgivning
Vi er tilgjengelig til å svare på spørsmål fra medlem-mer innenfor sosiale medier, nettsider, markedsføring, bildebruk, profesjonalisering m.m. Vi kan også besvare spørsmål innen segmentering, målgruppetenkning, pro-duktutvikling og mye mer.

Kurs og temasamlinger
I løpet av året skal Visit Bodø invitere våre medlemmer til enkelte kurs og temasamlinger uten kostnad. Tema på disse kursene settes etter innspill fra medlemmene i tillegg til ulike fagkurs i regi av de ulike utviklingspro-sjektene. Kursene annonseres fortløpende via mail og i kurskalender på bransjenettet på visitbodo.com.
*Det kan også arrangeres andre kurs mot kursavgift i tillegg til dette.

Bransjeinfo
Vi skal holde jevnlig kontakt med våre medlemmer hele året, og kommuniserer hovedsakelig på tre ulike plattfor-mer: bransjenett på visitbodo.com, i gruppen «Bransje-forum Bodø & Salten» på Facebook og via infomailer.

Møteplasser og bransjetreff
Visit Bodø skal arrangere flere møteplasser gjennom året, både infomøter og møteplasser for relasjonsbygging. Medlemmer inviteres til kick-off i starten av året for infor-masjon om våre planer for 2021. I forkant av sommerse-songen inviterer vi til møte med førstelinjepersonell for å informere om aktiviteter og opplevelser i regionen. I de-sember inviteres medlemmer til julecocktail for å avslutte og oppsummere året. I tillegg vil vi holde medlemsmøter og innspillsmøter gjennom året for å få innspill på våre aktiviteter fra næringen selv. Saltenkonferansen er også en aktuell møteplass for medlemmene våre og spesifise-res under «plussprodukter».

Innsikt 

Markedsinnsikt

Målgruppekunnskap
Visit Bodø skal distribuere relevant innsikt innen målgruppekunnskap med våre medlemmer. Med bedre innsikt i målgruppen kan vi planlegge gode og bruker-vennlige løsninger som treffer.
Aktuell innsikt:

  • Ferie og fritid  
  • Cruise
  • Meetings – MICE
  • Fokus på kulturinteresserte gjester
  • Besøksprofiler, målgrupper og geografiske markeder.
  • Ruteutvikling – hva skal til for å få inn første direkte incomingrute til Bodø Lufthavn

Digitale avtrykk
Visit Bodø måler alle digitale avtrykk på visitbodo.
com og i våre sosiale mediekanaler. Med målingene oppsumme-rer vi trafikk og resultater av kampanjer, og øvrig trafikk gjennom hele året. Resultater og trafikk fra hver kampan-je deles med medlemmene våre. Disse vil go god innsikt i hva slags innhold gjestene er mest interessert i, og hvilke behov de har, noe som vil være førende for videre aktivi-teter, kommunikasjon og innholdsproduksjon.

Gjesteinnsikt
Gjennom kommunikasjon med gjestene både fysisk og digitalt vil vi få god innsikt i deres informasjonsbehov, forventninger og tilbakemeldinger på forbedringspunkter. På tilrettelagte møteplasser kan aktørene dele kompe-tanse om tilbudene og kjernehistoriene til regionen. Vi skal presentere innsikt, nyheter og nyttig informasjon til deltakerne.

Trafikk og gjestedøgnstatistikk

Vi samler inn relevante og tilgjengelige tall fra SSB, og monitorerer den offisielle statistikken som er aktuell for vårt område.

Bransjeinnsikt

Medlemsundersøkelser
Jevnlig gjennom året vil vi gjennomføre medlemsunder-søkelser for å få innsikt i status, aktiviteter og behov hos våre medlemmer og næringen generelt i Bodø & Salten. Innsikten som skaffes gjennom disse undersøkelsene vil presenteres for medlemmene og danne grunnlag for våre leveranser og aktiviteter.

Innspillsmøter
Det skal gjennomføres innspillsmøter med de ulike bransjene innenfor reiselivsnæringen i Bodø & Salten. Dette gjøres for å kartlegge ulike behov hos ulike kate-gorier av medlemmer. Innspillene vil være viktige når vi gjør markedsprioriteringer, planlegger kommende års aktiviteter og i utviklingen av våre medlemstilbud.

 

Plussprodukter

I tillegg til basispakken, tilbyr vi plussprodukter mot ekstra kostnader/betingelser. Disse tilbys primært til våre medlemmer, men noen er også tilgjengelig for ikke-medlemmer.

Markedsføring

Målrettet annonsering og retargeting (NY)
Visitbodo.com hadde xx besøkende i 2020. Disse gir et stort grunnlag av potensielle reisende, og det er mulig å kjøre annonser på dette publikummet som allerede har vist interesse for destinasjonen vår. Vi tilbyr medlemmer å gjøre retargeting-annonser på denne målgruppen i våre sosiale medier kanaler mot et avtalt beløp. Annonse-beløp avgjøres i samråd med Visit Bodø. Vi sender ut analyse og resultater til annonsen i etterkant.

Presseturer
Vi jobber målrettet med pressearbeid for å synliggjøre Bodø & Salten i nasjonale og internasjonale medier. Som vertskap for presse jobber vi for økt medieomtale ved å utarbeide programmer, være vertskap og ivareta opp-følgning i etterkant. Programmene settes sammen etter interesser og etterspurte tema hos pressen, og vi tilbyr medlemmer å vise seg frem på relevante turer. Dette gir en unik sjanse til god oppmerksomhet i store medier. Dersom en bedrift ønsker å vise seg frem og ta imot besøk av presse, forventes det at bedriften stiller opp på pressebetingelser (tilbyr kostnadsfrie opplevelser/evt. pressepris). Utover dette koster det ingenting å delta.

Visningsturer
Destinasjon besøkes og vises frem til turoperatører eller agenter. Disse inviteres gjerne på en visningstur til flere destinasjoner samtidig, og er ofte et samarbeid mellom Innovasjon Norge, NordNorsk Reiseliv og Visit Bodø. Tu-rene settes sammen etter interesser og etterspurte tema hos operatører og vi syr sammen program med medlem-mer som passer ut fra dette. Det gir en unik sjanse for å god oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. Dersom en bedrift ønsker å vise seg frem og ta imot besøk under en visningstur, forventes det at bedriften stiller opp på visningsbetingelser (tilbyr kostnadsfrie opplevelser/evt. visningspris). Utover dette koster det ingenting å delta.

Kompetanse

Saltenkonferansen
Visit Bodø er arrangør for Saltenkonferansen, den årlige konferansen for reiselivet i hele Salten. På konferansen skal vi gi faglig påfyll innen relevante og etterspurte tema for å øke kompetansen i regionen. Konferansen skal også være en god arena for nettverksbygging på tvers av kommunegrenser og bransjer. Medlemsbedrifter tilbys rabattert pris for deltakelse på konferansen. 

Vertskap

Booking
På visitbodo.com ligger bookingkalenderen for Bodø & Salten. For å synliggjøre ditt produkt i bookingkalenderen må det inngås samarbeid med Bodø turistinformasjon. Drift av Bodø turistinformasjon ligger nå ute på anbud, og organisering fremover avklares innen 1. april.  

Destinasjonsguide
Som medlem får du tilbud om å være med i den årlige Bodø & Saltenguiden. I 2021 utvikles en tilpasset som trykkes på to språk: norsk og engelsk. Den distribueres til alle hoteller, turistinformasjoner og trafikknutepunkt i regionen. Samt andre strategiske punkter i Nordland fylke. Guiden benyttes også som verktøy på workshops og i pressearbeid. Den er nedlastbar i digital versjon på visitbodo.com

Utvikling og nettverk

Deltakelse i cruisesatsing
Det jobbes målrettet med markedsføring og relasjons-bygging for å gjøre Bodø og Salten enda mer synlig som cruisedestinasjon. Et cruisenettverk jobber sammen om produktutvikling, markedstilpasning og å levere gode og bærekraftige produkter til cruiseindustrien. Medlemmer som ønsker informasjon om cruisenettverket kan kontakte carina@visitbodo.com

Deltakelse i arrangementssatsing
Prosjektet «Satsing på store arrangement» er sterkt preget av covid-19 og prosjektet skulle i utgangspunktet avsluttes april 2021. Det jobbes med å tilpasse satsingen til dagens situasjon. Har du spørsmål om satsingen på MICE kan du kontakte raymond@visitbodo.com

Deltakelse i utviklingsprosjektet Attraktive Opplevelser
I prosjektet Attraktive Opplevelser skal vi sammen til-passe og utvikle opplevelser og produkter i hele Salten, for ferie og fritidsmarkedet, med hovedvekt på vinter og perioder med lite trafikk. Det er fortsatt ikke for sent å bli med og vil du vite mer kan du ta kontakt på raymond@visitbodo.com 

 

Ønsker du å bli medlem? Ta kontakt med medlemsansvarlig Otelie på otelie@visitbodo.com

Medlemskap 2021

Onepager medlemskap

Prisliste 2020